2022
Jie Liu, Xue Zhang, Jiahong Wang, Liang Gu, Paul K.Chu, Xue-Feng Yu*
2022-09-30
Global structure search for new 2D PtSSe allotropes and their potential for thermoelectirc and piezoelectric applications
2022
Qian Liu, Yiting Lin, Shuang Gu, Ziqiang Cheng, Lisi Xie, Shengjun Sun, Longcheng Zhang, Yongsong Luo, Abdulmohsen Ali Alshehri, Mohamed S. Hamdy, Qingquan Kong, Jiahong Wang* & Xuping Sun*
2022-09-30
Enhanced N2-to-NH3 conversion efficiency on Cu3P nanoribbon electrocatalyst
2022
Zunbin Duan, Danni Liu ,Zhaoer Ye , Caixia Sun, Zikun Wang, Kezhen Chen, Yang Li, Hao Huang, Xiaoliang Zeng, Jiahong Wang ,* Rong Sun ,*  and Xue-Feng Yu*
2022-09-30
Black Phosphorus/Carbon Nanoframes for Efficient Flexible All-Solid-State Supercapacitor
2022
Shi Bian, Qian Liu, Xue Zhang, Chao Ma, Yanli Zhang, Ziqiang Cheng, Yihong Kang, Wei Lu, Paul K. Chu, Xue-Feng Yu*, Jiahong Wang*
2022-09-30
Fabricating Black-Phosphorus/Iron-Tetraphosphide Heterostructure via a Solid-Phase Solution-Precipitation Method for High-Performance Nitrogen Reduction
2022
Linchao Zeng, Licong Huang, Jianhui Zhu,Peipei Li, Paul K. Chu, Jiahong Wang*, Xue-Feng Yu*
2022-09-30
Phosphorus-Based Materials for High-Performance Alkaline Metal Ion Batteries: Progress and Prospect
2022
Xingchen He, Lingqiang Meng,Yanliang Liu,Xue Zhang, Ziqiang Cheng, Hao Huang, Rui He, Hao Pan, Yihong Kang, Jia Li, Yiqing Wang, Paul K. Chu, Baomin Xu, Jiahong Wang, Xue-Feng Yu
2022-06-15
Carbon Nitride with Rationally Designed π-Conjugated Structure for Bright Blue-Violet Light-Emitting Diodes
2022
Jingjing Zhao, Xuejiao Zhang, Qing Zhao, Xue-Feng Yu, Siyu Zhang*, and Baoshan Xing
2022-06-01
Unique Interaction between Layered Black Phosphorus and Nitrogen Dioxide
2022
Xi Chen, Xuelin Huang, Tong-Yu Shi, Jia-Xin Wang, Xin-Ru Yuan, Hao Huang, Jiahong Wang, Rui He*, and Xue-Feng Yu
2022-05-03
Synthesis and Properties of Shape-Stabilized Phase Change Materials Based on Poly(triallyl isocyanurate-silicone)/n-Octadecane Composites
2022
Zaiping Xu, Rizwan Ur Rehman Sagar*, Massimiliano Galluzzi, Min Zhang, Tongxiang Liang
2022-04-15
Synergic magnetoresistance of graphene foam and topological insulators
2022
Tingting Mei, Ming Gao, Yu Wang , Yifan Huang*, Paul K. Chu*
2022-04-05
Effects of acid treatment and plasma micromachining on the surface properties of carbon fibers

©2019-2020

中国科学院深圳先进技术研究

·

材料界面研究中心

  粤ICP备09184136号-3 

地址:中国科学院深圳先进技术研究院  F栋3楼

  | 

邮箱:xf.yu@siat.ac.cn